Konkluzja „Sanctus”

Konkluzja „Sanctus”

W poprzednich artykułach analizowaliśmy poszczególne części prefacji: dialog wprowadzający, formułę wstępną, tzw. embolizm i formułę końcową. Konkluzję zostawiłam na odrębny artykuł, ponieważ wymaga ona większego przybliżenia.

Konkluzją jest aklamacja „Sanctus” – Święty, Święty, Święty Pan, Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Pierwsza część Sanctus (bez zdania „Błogosławiony”) została wprowadzona do nabożeństwa jutrzni, a następnie do modlitw mszalnych, już w IV w., najpierw na chrześcijańskim Wschodzie i nieco później na Zachodzie. Na stałe tekst ten włączono do Liturgii dopiero w VIII w. Za pierwotne źródło „Sanctus” uważa się najstarszy biblijny Trishagion (trzykrotne powtórzenie słowa „święty”) w Psalmie 99. Ten okrzyk wznosili Izraelici przy arce, wychwalając nim świętość Boga. Sanctus, sanctus, sanctus wołają też serafiny u Izajasza i czterej starcy z Apokalipsy (Iz 6,3 oraz Ap 4,8). Ten sam okrzyk wydają dzieci jerozolimskie, witające wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa. My dziś, bardziej niż dzieci jerozolimskie, możemy śpiewać: Błogosławiony Ten, który przybył do Jerozolimy, aby nas zbawić; Ten, który teraz przybywa na eucharystyczny ołtarz, będący Jego tronem chwały; i Ten, który przyjdzie do nas w Komunii Świętej, a kiedyś wprowadzi nas do mieszkania swego Ojca. Sanctus śpiewa więc cały Kościół. Ta aklamacja łączy niebo i ziemię w uwielbieniu Trójjedynego Boga. Chrześcijanie odkryli bowiem szybko, że potrójne starotestamentalne Sanctus było zapowiedzią objawienia trzech Osób Trójcy Świętej.

We wspomnianym wyżej tekście z księgi Izajasza, użyte jest hebrajskie określenie Sabaoth, które oznacza Boga zastępów, a ściślej wojska niebieskie, czyli aniołów, którzy wykonują rozkazy Pana zarządzającego wszechświatem, sprawującego realną władzę nad całym kosmosem. Takiego więc mamy Boga!


Całość artykułu w papierowym wydaniu Posłańca 3/2017

foto: pixabay.com

.